Stavební firma LÍZAL plus s.r.o. - Integrovaná politiky kvality, životního prostředí a BOZP

 

Vedení společnosti Lízal plus s.r.o. si uvědomuje, že je nutné produkt realizovat na vysokém stupni kvality a že realizace produktu musí být v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí a s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
Firma Lízal plus s.r.o. proto musí poskytovat v oblasti stavebních prací služby vynikající kvality, které budou uspokojovat požadavky a potřeby našich zákazníků.

Vedení společnosti vyhlašuje následující politiku:

 • vedení společnosti plně podporuje uplatňování principů norem pro zabezpečování kvality (ISO 9001), ochrany životního prostředí (ISO 14001), bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) a vytvořilo na základě těchto principů jednotný integrovaný systém
 • bude vždy uplatňován procesní přístup, včetně monitorování a vyhodnocování těchto procesů
 • vedení i všichni pracovníci musí udržovat a přezkoumávat integrovaný systém a přijímat opatření k trvalému zlepšování tohoto systému
 • vedení bude přezkoumávat efektivnost systému a v případě potřeby ji zlepšovat
 • hlavním naším cílem je spokojený zákazník
 • všichni pracovníci musí dlouhodobě a systematicky pečovat o kvalitu, která je pro nás prostředkem k získání a udržení dobré pověsti, ekonomické prosperity a stabilizaci sociálních jistot každého zaměstnance
 • vedení i všichni pracovníci musí důsledně naplňovat platné právní předpisy a jiné požadavky, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • vedení vždy stanoví konkrétní cíle včetně kriterií pro jejich vyhodnocení a zabezpečí pravidelné hodnocení, cíle budou stanovovány, pokud to bude možné, i nad rámec legislativních požadavků
 • je nutno se zaměřit na prevenci v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k tomu je třeba využívat všechny dostupné, technické a organizační prostředky
 • vedení bude schopnosti pracovníků rozvíjet trvalým vzděláváním
 • je nutno aktivně podporovat partnerství s dodavateli pro dosažení vyšší úrovně kvality finálního produktu, vyžadovat od svých dodavatelů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat
 • vedení bude motivovat zaměstnance k zapojení do procesu neustálého zlepšování produktu, podporovat aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

  Jiří Lízal
  Ředitel